Typhula erythropus (Bolton) Fr.


2 novembre 2003: Quaregnon

Typhula erythropus

© JJ Wuilbaut