Tricholoma orirubens Quél.


27 octobre 2002 : Dourbes

Tricholoma orirubens