Mitrophora hybrida (Sowerby ex Grev.) Boud.


20 avril 2004 : Mons

Mitrophora hybrida

© JJ Wuilbaut