Lyophyllum leucophaetum (P. Karst.) P. Karst.


6 novembre 2002 : Quaregnon

Lyophyllum leucophaetum