Inocybe atripes Atk.(= I. tenebrosa)


15 octobre 98 : ? leg Deneyer det JJW

Inocybe atripes